پزشکان

معرفی متخصصین ما

خانم دکتر قائمه نبئی

خانم دکتر سلوی نقاش

خانم دکتر ریحانه شعبانی

خانم دکتر آمنه نقاش

خانم افسانه سیدعرب

آقای دکتر بابایی نژاد

آقای آخوندزاده