پزشکان

معرفی پزشکان عمومی ما

آقای دکتر به اندیش

آقای دکتر محمد بوکان

خانم دکتر حمیده سماواتی

آقای دکتر علی ذوالفقاری

آقای دکتر مجید حسین پور

آقای دکتر جواد محمودی

آقای دکتر علی شریفان

آقای دکتر فرهاد سیدصدری

آقای دکتر مهدی جلیل زاده

آقای دکتر امیر نیلوفری