فرم همکاری با ما

"* (ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی* (ضروری)
تاریخ تولد* (ضروری)

جنسیت

به همراه کد شهر وارد نمایید
اعداد به صورت انگلیسی وارد شود

آدرس* (ضروری)

وضعیت تاهل* (ضروری)

تخصص و شغل درخواستی* (ضروری)

متقاضی همکاری به صورت* (ضروری)
آخرین مدرک تحصیلی* (ضروری)

به صورت خلاصه سوابق کاری خود را شرح دهید

آیا تاکنون سابقه بیماری ممتد داشته اید:* (ضروری)
آیا میتوانید شیفت شب همکاری نمائید* (ضروری)

الزاماً عدد نوشته شود

* کلیه کارکنان می بایست براساس پُست سازمانی و حیطه اختیارات، ضمانتی بابت حُسن انجام کار و به صورت چک یا سفته، از ابتدای استخدام تا سه ماه بعد از پایان مدت اشتغال، در اختیار این مجموعه قرار دهند.

Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 5 MB.
تعهدنامه* (ضروری)