نام پزشکآقای دکتر فرهاد سیدصدری
تخصص اولیهپزشک عمومی

فرم تماس 

فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود